دانلود رمان ریحانه پی دی اف – Reyhane

image_2018_12_18-17_31_56_401_t9G-291×300

دانلود رمان ریحانه پی دی اف – Reyhane

دانلود رمان ریحانه زهرا سلیمانی

 

 

دانلود رمان ریحانه 

 

 

رمان ریحانه یک رمان زیبا میباشد که به قلم زهرا سلیمانی به نگارش درآمده است. ژانر رمان ریحانه دسته رمان های عاشقانه می باشد. شما دوستان همیشگی هم اکنون میتوانید این رمان را در مجله ی اینترنتی ایلیاد با فرمت های مختلف دریافت کنید. جهت دانلود و خواندن رمان ریحانه به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

 

بخش هایی از رمان ریحانه

 

 

درﻣﯿﺎن ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ …

ﮔﺎه ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮداری …

، ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن را داری، دﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارد .

دﻓﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺮا، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮ ﺷﮑﻮﻫﯽ دﯾﮕﺮ روﻧﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ .

ﮔﺎه ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ، ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ؟

آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮا از ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮی ، روی ﺗﻮ را ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﯽ دﯾﺪم،

ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ زدﻧﺖ را ﺑﯽ ﻗﯿﺪ، و ﺗﮑﺎن دادن دﺳﺘﺖ ﮐﻪ ، ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺎد،

و ﭘﻮزﺧﻨﺪ زدﻧﺖ را ﮐﻪ، ﻋﺠﯿﺐ ، ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺮد ؟

ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﯽ دﯾﺪم و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﯾﺐ دادم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻫﺴﺘﯽ .

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :

پیشنهاد ایلیاد
دانلود رمان عیش و نوش پی دی اف - Eish o Nosh

« ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﮐﺮد، ﺟﻨﮕﻞ ﺟﺎن ﻣﺮا، آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﺮد ؟ »

* رﯾﺤﺎﻧﻪ *

… ۱۳۷۲ﺳﺎل ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ،

ﻣﻮﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ اش را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎد ﺳﭙﺮده و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺧﯿﺲ از اﺷﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﯿﺪ ﮐﻪ آرﻣﯿﻦ ،

ﻓﻘﻂ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ، ﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ .

ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ .

ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻪ ی ﺑﺰرگ آرﻣﯿﻦ ) ﻣﻬﺮی ( اﺳﺖ.

او ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ اول را ﻧﻨﮓ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .

دوﺑﺎره ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺗﺰﯾﯿﻦ و ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج آرﻣﯿﻦ، در ﮔﻮﺷﻪ اﺗﺎق اﻓﺘﺎد .

ﻗﻄﺮه ﻫﺎی اﺷﮑﺶ ﻏﻠﺘﺎن از روی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪش ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ و ﺑﺮ روی ﻗﺎﻟﯽ ﭘﺨﺶ و ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﺪ .

آﺳﻤﺎن ﺟﺮﻗﻪ زد . آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻫﻤﺪردی، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﮐﺮد .

ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﺑﺎران ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﯽ زدﻧﺪ

و ﺳﭙﺲ از دﯾﺪ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻄﺮه ای دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ .

آرام آرام ﺷﺪت اﺷﮑﻬﺎی ﻋﺎﻃﻔﻪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از ازدواج آرﻣﯿﻦ و ﺑﯿﺘﺎ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪه ﺑﻮد؛

اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎورش ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .

ﻓﮑﺮش راﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺘﺎ، ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮدش ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ

پیشنهاد ایلیاد
دانلود رمان این مرد ویران است پی دی اف - In Mard Viran Ast

و ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ ازدواﺟﺶ را ﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از دادن ﮐﺎرت ازدواﺟﺶ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮود .

 ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺳﺴﺖ ﺷﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زاﻧﻮ زد .

در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﯾﺎد زﻧﺎن اﺷﮏ رﯾﺨﺖ .

ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ روی ﻋﮑﺲ ازدواج ﺧﻮدش و آرﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .

ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﮑﺲ دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ روی ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ

و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻔﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﮏ ﻫﺎﯾﺶ اﺟﺎزه رﯾﺨﺘﻦ داد .

ﭼﺎﻧﻪ اش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻟﺮزش ﮐﺮد .

ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ .

ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از ﭼﻬﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺧﻨﺪان آرﻣﯿﻦ در ﻗﺎب ﻋﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ .

ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ﮐﺸﺪار و ﺷﺪت اﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ .

دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﯽ ﺣﺎل ﺑﺮ روی ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ، ﻣﺸﺖ ﮐﺮد .

ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﯾﺴﺘﺎد .

ﭼﺸﻤﺎن آﺑﯽ اش از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در آﻣﺪه

و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ، ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اش ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺖ .

ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﮐﻪ در آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ، از ﭼﺸﻤﺎن آرﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ .

ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .

ﻗﺪم دﯾﮕﺮی ﺑﺮداﺷﺖ .

دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ را ﺑﺮدارد .

پیشنهاد ایلیاد
دانلود رمان زمستان داغ نسخه پی دی اف

ﻗﺎب ﻋﮑﺲ را ﺑﺮداﺷﺖ .

ﺑﺎ ﻧﻔﺮت ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎه آرﻣﯿﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .

ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﯾﺒﺶ ﺷﺪ .

ﻓﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل داﺷﺖ ﺗﻘﺎﺻﺶ را ﭘﺲ ﻣﯽ داد .

دﻧﺪان ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻢ زﯾﺎدی ﮐﻪ در وﺟﻮدش ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪه ﺑﻮد ،

ﺳﺨﺖ ﺑﻪ روی ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ داد .

آرام و زﻣﺰﻣﻪ وار از ﻣﯿﺎن دﻧﺪان ﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه اش ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﮑﺲ آرﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻏﺮﯾﺪ :

_ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮم ﺑﯿﺎری …

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ …

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ زن دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻢ .

اﻣﺎ …

اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم.

آب دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﻮرت داد و اﺟﺎزه داد ﺗﺎ دوﺑﺎره اﺷﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺧﯿﺲ ﮐﻨﺪ .

در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل اداﻣﻪ داد

 

 

    لینک های دانلود  • رمز فایل: eiliad.com
  • حجم: 2.08MB
  • تاریخ انتشار: 10 می 2019
  • نویسنده: eiliad

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *