دانلود رمان همسر دهاتی من

hamsare-dehati-man

دانلود رمان همسر دهاتی من

دانلود رمان همسر دهاتی من رایگان

 

 

دانلود رمان همسر دهاتی من

 

 

رمان همسر دهاتی من یک رمان عاشقانه زیبا میباشد که در تلگرام منتشر میشود و نویسنده آن مشخص نیست. این رمان زیبا را هم اکنون میتوانید در مجله اینترنتی ایلیاد بخوانید و پس از تکمیل آنرا با فرمت های pdf, apk, epub, jar برای گوشی موبایل اندروید، آیفون، کامپیوتر و لپ تاپ دریافت کنید.

 

خلاصه رمان همسر دهاتی من

 

 

رمان در رابطه با دختری روستایی است که مجبور به ازدواج با پسری جذاب، مغرور و مرفه میشود… .

 

 

بخش هایی از متن رمان همسر دهاتی من

 

 

با دیدن دختر روبروم با خشم بهش خیره شده بودم باورم نمیشد

مادرم همچین زنی رو برام انتخاب کرده تا برام وارث بدنیا بیاره و بشه مادر بچه ام!
یه دختر بی کلاس و امل روستایی که دانشجوی خودم بود.

صورتش بی نقص بود اما بشدت کثیف و پر از مو ابروهای پر پشت و پهن

از دیدن صورت پر مو و کثیفش داشت عقم میگرفت

پیشنهاد ایلیاد
دانلود رمان بغض محیا پی دی اف - boghz mahea

من پسر جذاب و پولداری بودم که همه ی دختر ها آرزوی بودن باهام رو داشتن حالا مادرم

یه دختر روستایی رو به عقد من در آورده بود یه دختر دهاتی رو به عنوان همسرم انتخاب کرده بود

که فقط شب ها باهام همخواب بشه تا یه بچه بدنیا بیاره و بزرگش کنه.

با انزجار دستم و به سمتش دراز کردم و بازوش رو داخل دستم گرفتم

و محکم فشار دادم که آخی گفت با خشم پرتش کردم روی زمین و بدون توجه بهش از اتاق خارج شدم.

_پسرم کجا؟!
با شنیدن صدای مامانم با عصبانیت داد زدم؛
_فعلا اصلا نمیخوام حرف بزنم مامان!
و از خونه خارج شدم با عصبانیت سوار ماشین شدم و حرکت کردم

چرا باید مامان یه زن دهاتی که چرک و‌کثافط ازش میباره رو به عقد من در بیاره.
آخه چرا باید همچین زن بی اصالتی رو برام بگیره.

 

 

دانلود رمان همسر دهاتی من

 

 

ترمه:
خانواده ام بخاطر پول من و فروختن و مجبورم کردند

همسر کیان استاد مغرورم بشم استادی که هر روز سر کلاس به بدترین شکل تحقیرم میکرد

و مسخره ام میکرد کسی که تمام این مدت عاشقش شده بودم

اما جرئت ابراز احساساتم رو نداشتم چون به بدترین شکل احساساتم رو له میکرد

پیشنهاد ایلیاد
دانلود رمان ببار بارون

و مسخره ام میکرد وقتی فهمیدم بابام من و بخاطر پول فروخته و باید پسری که نمیشناسم ازدواج کنم

خیلی ناراحت شدم میخواستم فرار کنم اما وقتی مادر کیان رو دیدم فهمیدم مادر استاد ته دلم خوشحال شدم

غیابی به عقد کیان در اومدم داخل اتاق حجله منتظرش شدم

اما با شنیدن حرف هاش و رفتارش حس کردم قلبم به بدترین شکل ممکن شکست

بدون اینکه حتی بهم نگاه هم کنه از اتاق رفت بیرون و تنهام گذاشت.
_ترمه؟!
با شنیدن صدای مادر جون با صدای آرومی لب زدم:
_بله خانوم؟!
بدون خجالت لب زد:
_کیان بهت دست زد؟!
حس کردم گونه هام از خجالت قرمز شد با شنیدن حرفش سرم و پایین انداختم

و با صدایی که از ته گلوم‌در میومد لب زدم:
_نه.
_پسرم بیماری جنسی داره خوب!
با چشمهای گرد شده بهش خیره شدم که بدون توجه بهم ادامه داد:
_اگه میخوای بدستش بیاری اول دلش رو بدست بیار تا بتونه بهت نزدیک بشه

و حامله بشی اونوقت برای همیشه همسر و خانوم خونش میمونی وگرنه میشی کلفت زن و بچه هاش.

 

 

رمان همسر دهاتی من

 

 

داشتم به حرف های مادر کیان فکر میکردم حق با اون بود باید اول دل کیان رو بدست میاوردم اما چجوری!
کیان بشدت از من متنفر بود همیشه بخاطر چهره ام و سادگی بیش از حدم تحقیرم میکرد

پیشنهاد ایلیاد
دانلود رمان رایولا پی دی اف - rayola

چجوری میتونم اون و عاشق خودم کنم استاد مغرور و جذاب دانشگاه

که خیلی از دختر های پولدار و خوشگل آرزوی بودن باهاش رو داشتند اما کیان به هیچ دختری محل سگ نمیداد

حالا چجوری باید کاری میکردم عاشق من بشه!

دختر فقیر روستایی بودم که پدر و مادرم بخاطر پول من و فروخته بودند

هر لحظه که میگذشت نا امید تر از قبل میشدم داخل اتاق روی تخت نشسته بودم

که صدای باز شدن در اتاق اومد نگاهم و به دختر جوونی انداختم

که داخل اتاق اومده بود سئوالی بهش خیره شده بودم که گفت:
_خانوم گفتن این بدم به شما و برای امشب شما رو آماده کنم.
نگاهم و به جعبه ی داخل دستهاش دوختم متعجب لب زدم:
_اون چیه امشب چخبره؟!
_امشب خانوم برای جشن ازدواج شما و آقا کیان جشن گرفتن

و کلی مهمون دعوت شده خانوم دستور دادند تا برای شب شما رو آماده کنم.
_باشه ولی باید چیکار کنم.شروع کرد به توضیح دادن با دقت به حرف هاش گوش دادم

و کارهایی که میگفت رو انجام میدادم تقریبا نزدیک ساعت نه بود

که آماده شده بودم نگاهی داخل آینه به خودم انداختم

دیگه خبری از اون دختر پر مو و ابروهای پهن نبود خیلی تغیر کرده بودم.

پیشنهاد ایلیاد
دانلود رمان خلافکار مغرور جلد دوم

 

 

دانلود رمان همسر دهاتی من

 

 

_خانوم؟!
به سمت دختر خدمتکار برگشتم و لب زدم:
_بله؟!
_خانوم بزرگ گفتن بهتون بگم بیاید پایین همه اومدن و منتظر اومدن شما هستن.
_باشه الان میام.
با رفتن خدمتکار با استرس نگاهی به خودم داخل آینه انداختم خیلی تغییر کرده بودم

انگار اصلا خبری از اون دختر دهاتی با صورت پر مو و ابروهای پهن و صورت کثیف نبود

شبیه دخترهای آرایش کرده و پولدار دانشگاهمون شده بودم لبخندی از سر ذوق زدم حتما کیان خوشش میومد

ازم برای بار آخر نگاهی به خودم داخل آینه انداختم و به سمت بیرون حرکت کردم

از پله ها پایین رفتم با دیدن جمعیتی که داخل سالن جمع شده بود نفسم رفت

این همه آدم برای مهمونی زیاد بود خانوم بزرگ با دیدنم روی پله ها با صدای بلندی گفت:
_اینم عروس من ترمه!
با شنیدن صداش همه ی نگاه ها به سمتم برگشت‌ از دیدن اون همه آدم و حالا اینکه همه شون بهم خیره شده بودند

معذب و خجالت زده شده بودم آخرین پله رو هم اومدم پایین و به سمت خانوم بزرگ رفتم و کنارش ایستادم

همگی به سمتون اومدند بعضیا تبریک گفتند بعضیا نیش زدند

بعضیا آرزوی خوشبختی کردند و بعضیا تحقیر کردند در جواب همشون فقط لبخند میزدم.

پیشنهاد ایلیاد
دانلود رمان دلی نمونده بشکنی پی دی اف - Deli Namonde Beshkani

 

 

دانلود رمان همسر دهاتی من

 

 

کنار کیان ایستاده بودم که یکی از دوست های کیان گفت:
_همسر خوشگلی داری کیان خیلی آشناست برام اما نمیدونم کجا دیدمش.
کیان پوزخندی زد و گفت:
_واقعا نشناختی سینا؟!
_نه.

کیان نگاه تحقیر آمیزی بهم انداخت که باعث شد سرم و بندازم پایین صدای تمسخر آمیزش بلند شد:
_همون دانشجوی دهاتی که چرک و کثافط از سر و صورتش میبارید

الان مامانم لباس گرون قیمت تنش کرده بردتش آرایشگاه این شکلی شده.
همه ی دوستاش با شنیدن حرفش زدند زیر خنده اشکام روی صورتم جاری شده بودند

کیان به بدترین شکل ممکن دلم رو شکسته بود سرم و بلند کردم

و با چشمهای اشکی بهش خیره شدم با صدای خشدار شده از گریه لب زد:
_ازت متنفرم!

بدون اینکه منتظر بمونم چیزی بگه سریع ازش دور شدم و به سمت بالا رفتم

داخل اتاق شدم و در قفل کردم خودم و پرت کردم روی تخت

و با صدای بلندی شروع کردم به گریه کردن چرا کیان من و تحقیر کرد چرا!

 

[رمان همسر دوم من]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *