دانلود رمان طلاهای این شهر ارزانند

talahaye-in-shahr-arzanand

دانلود رمان طلاهای این شهر ارزانند

 

 

دانلود رمان طلاهای این شهر ارزانند

 

 

رمان طلاهای این شهر ارزانند یک رمان عاشقانه زیبا به قلم هانیه وطن خواه یا همان Shazdeh Kocholoo میباشد که هم اکنون میتوانید با فرمت pdf برای موبایل اندروید، آیفون و کامپیوتر و لپ تاپ از مجله ی اینترنتی ایلیاد دریافت کنید. اگر علاقه مند به رمان عاشقانه هستید، این رمان زیبا را از دست ندهید. جهت دانلود رمان طلاهای این شهر ارزانند به ادامه مطلب بروید.

 

 

 

خلاصه رمان طلاهای این شهر ارزانند

 

 

رمان طلاهای این شهر ارزانند داستان دختری را روایت میکند که… .

رمان شخصیت های بسیاری دارد و تا صد صفحه اول ممکن است

شمارا گیج کند اما پس از آن فهمیدن آن برای شما آسان تر میشود.

 

 

بخش هایی از متن رمان طلاهای این شهر ارزانند

 

 

ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﻗﻔﻞ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم.

ﭼﺸﻢ روی ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﭘﺲ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﻧﺪاﺧﺘﻢ

و دﻟﻢ ﻫﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺨﺖ و اﯾﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎزﯾﺸﺎن ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﻗﺪﻣﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻧﮕﺎﻫﻢ ﭼﺮخ ﺧﻮرد و ذﻫﻨﻢ ﭼﺮخ ﺧﻮرد

و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺳﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ی ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪن ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﭼﺮخ ﻣﯿﺨﻮردم…

پیشنهاد ایلیاد
دانلود رمان بغض یعنی پی دی اف - Boghz Yani

ﭼﺮخ ﺧﻮردن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ…از ﻫﻤﺎن ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮم ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺧﺮﺟﺸﺎن ﮐﻨﻢ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش را ﻣﯿﺪﯾﺪم وﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺪوﯾﺪ

ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ و دﻟﻢ اﻧﺪﮐﯽ آﺷﻨﺎﯾﯿﺖ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ.

ﻧﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم و او ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﻮﮐﺴﺶ و ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻟﺘﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ ﮔﺮم ﺑﻮد

و اﻧﮕﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﯾﺦ زده ﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪ.

زن ﻫﺎی ﭼﺎدری را ﻣﯿﺪﯾﺪم و ﭼﺎدر ﻣﻦ ﮐﻮ و ﻧﮕﺎه ﻣﺮدان ﭼﺮا ﺧﻮره ی ﺟﺎﻧﻢ ﻣﯿﺸﻮد؟؟؟

و ﭼﻪ ﻃﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺪادم ﻣﻦ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﻮی ذﻫﻨﻢ

ﭼﺮخ ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﻦ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﺣﺮاﻣﺶ ﻣﯿﮑﺮدم…

زن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺎه ﻫﺎی درﯾﺪه ﻣﺮدان ﮔﺮگ ﺻﻔﺖ

ﻫﯿﭻ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﭼﺎدر و ﺑﯽ ﭼﺎدر رﻗﺺ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ داری و ﺑﺲ.

ﻧﮕﺎه آﺷﻨﺎﯾﯽ دﯾﺪم و ﮐﻤﯽ روﺳﺮﯾﺶ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد

و اﺷﮑﺶ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻋﻘﺐ رﻓﺖ و دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ روی ﻣﻦ ﺑﺎز ﺷﺪ

و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮏ ﻫﺎﯾﻢ را زدود و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺮم ﻣﯿﮑﻨﺪ.

دﺳﺘﯽ روی ﺷﺎﻧﻪ ام ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﯿﺎن ﺣﺠﻤﯽ از ﺑﻮی ﺣﻠﻮا و ﺧﺮﻣﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ

و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی دور ﺑﻮدن ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻢ

ﺑﺎ آن ﻫﻢ وﺳﻮاﺳﺶ ﻧﻤﯿﮕﺬارد ﺣﻠﻮای ﻋﺰای آﻗﺎﯾﺶ را ﮐﺴﯽ ﺟﺰ او ﺑﭙﺰد.

ﻫﻖ ﻫﻘﺶ ﮐﻪ ﻫﻮا رﻓﺖ و ﻫﻤﻬﻤﻪ ای ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎز ﻧﮕﺎه دواﻧﺪم

پیشنهاد ایلیاد
دانلود رمان به خاطر عشق پی دی اف - Be Khatere Eshgh

ﺗﺎ آن ﻫﻤﻪ آراﻣﺶ ﻧﮕﺎه ﺧﻤﺎر ﺗﻦ ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﻮﮐﺲ ،

دﻟﻢ از اﯾﻦ آﻣﺪن ﮔﺮﻓﺖ.

ﺻﺪای ﻗﺮآن ﻣﯽ آﻣﺪ و ﯾﺎد آﻗﺎﺟﺎن ﻣﯿﻮﻓﺘﻢ ﮐﻪ دم ﺳﺤﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

دﻟﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﺧﻮاب ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮآن ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯿﮑﺮد

و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻃﺎﻫﺎ ﻣﺎ را از ﺧﺪا ﻓﺮاری ﻣﯿﺪاد و ﭼﻘﺪر آﻗﺎﺟﺎن ﻣﺎ را ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ

آﻧﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﻪ ای وﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻮاب

و دﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺣﻮض ﺑﺮدن و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻃﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻪ ﻟﺠﯽ ﺑﺮد

از ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ.

ﺻﺪای ﻗﺮآن ﻣﯽ آﻣﺪ و ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻫﺎ ﮔﻠﻮ ﺟﺮﻣﯿﺪاد

و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻤﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮد.

ﺣﻮض آﻗﺎﺟﺎن ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻟﺒﻪ ی آن ﺣﻮض ﺑﻮدم

و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯿﻢ ﻫﯿﻦ ﺣﻮض ﺑﻮد و ﺑﺲ.

ﺻﺪای ﻗﺮآن ﻣﯽ آﻣﺪ و ﺧﺎﻧﻮم ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎر ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺸﺘﻤﯽ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﺗﻮی اﯾﻮان ﻣﯿﺎن آﻏﻮش ﻫﺎی ﮔﺸﻮده ی ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻏﺸﯽ ﻣﯿﮑﺮد

و ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﭼﺴﺒﯿﺪه ی ﺗﻨﺶ آب ﻗﻨﺪی ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﺪم ﮔﺎﻫﯽ از ﻫﺮم ﻧﮕﺎﻫﯽ و روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺎرﺧﻮاب ﺑﻪ دﻧﯿﺎل ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﻣﯿﺪواﻧﺪم

و ﺻﺪای ﺧﻨﺪه اش ﭼﺸﻢ ﻏﺮه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮم را ﺑﻪ راه ﻣﯿﻨﺪاﺧﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ دواﻧﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ اوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرف ﻋﻤﻮ ﺷﯿﺨﯽ

پیشنهاد ایلیاد
دانلود رمان عاشق شدیم پی دی اف - Ashegh Shodim

روی ﺗﺨﺖ ﻫﺎی آن ﺳﻤﺖ ﺣﯿﺎط ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد

و ﻣﯿﺎن ﻫﻮرت ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺶ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻠﭙﯽ ﭼﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮﻓﺖ

و ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻣﺪﻧﻤﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدم.

ﺧﺎﻟﻪ ﻧﺴﺮﯾﻦ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و ﭼﻘﺪر آﻗﺎﺟﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪ ﻣﯿﭽﺰاﻧﺪش

و ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم آن اﺷﮏ ﻫﺎی دﻟﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ی ﻧﮕﺎﻫﺶ را.

ﺻﺪای ﻗﺮآن ﻣﯽ آﻣﺪ و آﻗﺎﺟﺎن ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻣﺎن

و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺗﺪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮآن ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم واو ﻫﻢ دوﺳﺖ داﺷﺖ.

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *